Визија - Мисија

Визија - Мисија

Yazıcı-dostu sürüm

Визија 

Воспоставување на врски со Турција од целиот свет и зголемување на бројот на пријатели на Турција.

 

Мисија

Зголемување на  кредибилитетот и угледот на Турција на меѓународно ниво.