Зошто Јунус Емре

Зошто Јунус Емре

Yazıcı-dostu sürüm

Институцијата Јунус Емре името го доби по познатиот турски мислител о 13 - 14 век Јунус Емре. Негова најголема одлика е то што преставува едно име кое е симбол за мирот, љубовта кон човекот и човечките вредности. ПП а според тоа основна цел на нашата институција е со користење на сопствениот најкомпетентен и софистициран  јазик за промовирање на својата култура  и уметност да се залага за еден све подобар свет каде што лугето подобро ке се разберат помегу себе. За постигнување на оваа цел и за да покажеме дека имаме да кажеме нешто во врска со ова приморани сме прво на точен начин да ги искажеме и покажеме свите културни вредности и уметност. Не е случајно името Јунус Емре за нашата институција чија главна ориентације пред се е  човекот. Овој голем лик нема придонес со својата поезија само кон развојот на турскиот јазик во исто време со филозофијата која е заснивана кон универзалните човечки вредности дава порака дека лугето можат да остварат заеднички живот околу мирот и заедничките вредности без разлика на која нација вера или боја и припагат. Институцијата Јунус Емре во сите свои активности се залага оваа филозофија да ја држи во преден план.